Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Noord West-Vlaanderen

Het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders binnen een bepaalde zorgregio dat gericht is op de optimalisatie van de zorg.

Het SEL heeft 12 specifieke opdrachten die zich vooral op organisatorisch vlak situeren. Deze zijn gericht naar de zorgbehoevende gebruikers en hun omgeving en naar zorgaanbieders en bevolking.
De opdrachten worden door de Vlaamse overheid bepaald., de concrete vertaling (thema's en projecten) wordt gemaakt door het SEL-bestuur van elke regio. 

Het SEL is samengesteld uit vertegenwoordigers van

  • de huisartsen
  • de verpleegkundigen en vroedvrouwen
  • de diensten voor gezinszorg
  • de diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen al dan niet in samenwerking met de regionale dienstencentra
  • de OCMW’s
  • de lokale dienstencentra
  • de woon- en zorgcentra
  • andere zorgaanbieders zoals: mantelzorgverenigingen, gebruikersverenigingen, verenigingen voor vrijwilligers in de thuiszorg, kinesisten, …  actief in het werkingsgebied van het SEL

 

Vertegenwoordigers huisartsenkring binnen het SEL-bestuur:  3
HABO heeft als vereniging 3 zetels in de Algemene Vergadering en  de Raad van Bestuur, 2 artsen zijn lid van het dagelijks bestuur. 
Decretaal is bepaald dat een huisarts de functie van (onder-)voorzitter dient op te nemen.

Frequentie vergaderingen:  4x per jaar bestuur (do12u30-14u);  5x per jaar dagelijks bestuur (do12u30-14u); 1x per jaar algemene vergadering (woe).
Plaats: OCMW-gebouw, Ruddershove

Taak gemandateerde:  Inbreng – feedback vanuit en naar HABO (geen praktische belasting)