Eerstelijnspsycholoog

https://eerstelijnspsycholoognwvl.be/

 

Eerstelijns psycholoog in de huisartsenpraktijk.
Een experimenteel samenwerkingsverband tussen Huisartsenkring HABO en CGG Noord West Vlaanderen.

Situering.

Het experiment kadert in de verdere concretisering en operationalisering van de zogenaamde “functie 1B” zoals omschreven in de Gids met betrekking tot de hervorming van de GGZ, dit met bijzondere aandacht voor vroegdetectie, vroeginterventie en toeleiding naar gespecialiseerde zorg binnen de reguliere huisartsenpraktijk.  Voorlopig richten we ons op de doelgroep 16-65 jr.
Het CGG NWVL voorziet in (beperkte) personele middelen om gedurende minstens twee jaar een experimentele praktijk uit te bouwen in nauwe samenwerking met HABO.
De voorziene eerstelijnspsychologische functie zal ingebed worden in het Psychiatrisch Expertiseteam (PET).

Algemene principes en uitgangspunten.

De ELP is een outreachende werkvorm vertrekkend vanuit het CGG maar zich situerend in de geïnteresseerde huisartsenpraktijk.
Hierbij wordt gesteund op de in het CGG aanwezige GGZ-expertise (nauw contact met psychiatrische functie, multidisciplinair overleg,…).

De ELP staat in (op vraag van en in overleg met de betrokken huisarts) voor

  • screening, diagnostiek en indicatiestelling
  • sanreiken van specifieke instrumenten ten aanzien van de huisarts
  • opmaak van behandelplan in overleg met huisarts en gespecialiseerde GGZ
  • motivatie en toeleiding naar gespecialiseerde GGZ in nauw overleg met PET
  • kortdurende interventies (max. 5 à 7 ftf. Contacten); psycho-educatie, motiverende gespreksvoering, aanleren van copingvaardigheden, …

De ELP staat niet in voor

  • langdurige (psycho-)therapie in de huisartsenprakijk
  • zorg en begeleiding voor gekende (chronische) patiënten met een GGZ problematiek
  • Een eerste ftf- contact met de patiënt is gratis, indien de acties aanleiding geven tot een (korte) interventie van meerdere ftf gelden de wettelijk bepaalde tarieven van het CGG (4 of 11 euro).

Concreet.

De ELP is op vaste tijdstippen aanwezig in een aantal geïnteresseerde praktijken en is op een uiterst laagdrempelige manier beschikbaar voor zowel kort overleg met de huisarts, ftf met de betrokken patiënt of gezamenlijk consult met huisarts.
Andere werkvormen (huisbezoeken, ruimer netwerkoverleg, ….) kunnen verder uitgeklaard worden in overleg en in de loop van het experiment ook worden verfijnd.
Een “mix” van type praktijken (solo, groeps, centraal gelegen, landelijk gelegen,…) is in het kader van het experimentele karakter een pluspunt.
Een stuurgroep van betrokken huisartsen en verantwoordelijken uit het CGG volgt het experiment op en stuurt bij waar nodig.
Het CGG voorziet in voldoende gegevensverzameling voor de noodzakelijke follow-up en evaluatie, er wordt ook voorzien in terugkoppeling met de netwerkstuurgroep van de GGZ hervorming en in concreto met de netwerkcoördinator.

Brugge, 5 september 2013